Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Ogłoszenie – stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przyznaje się na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (10 miesięcy). Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych wynosi 250 zł miesięcznie brutto dla 1 ucznia, tj. 2 500 zł brutto w całym okresie przyznawania stypendium.

W trakcie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w Szkole.

Obowiązkiem Stypendysty jest:

1) zawrzeć umowę dotyczącą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych oraz złożyć stosowne oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Projekcie,

2) samodzielnie uzyskać deklarację opiekuna dydaktycznego dotyczącą opieki dydaktycznej nad Stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy i dostarczyć ją w terminie 14 dni od dnia przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do sekretariatu Szkoły,

3) ustalić w konsultacji z opiekunem dydaktycznym, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w czasie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, trzy cele edukacyjne,

4) posiadać przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych opiekuna dydaktycznego,

5) przedłożyć do sekretariatu Szkoły, w terminie do 15 czerwca roku, w którym otrzymuje stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych sprawozdanie z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy,

6) przeznaczenie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych na wydatki związane z celami edukacyjnymi Stypendysty, o których mowa w pkt 3.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2 września – 10 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Starostwa Powiatowego w Krakowie).

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

 

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie  – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Anny Miki,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami chcących wziąć udział w rekrutacji.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych – (link do dokumentu);

 2. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);

 3. Klauzula informacyjna dla stypendysty – (link do dokumentu);

 4. Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);

 5. Zgoda na udział w zajęciach – (link do dokumentu);

 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) – (link do dokumentu);

 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych) – (link do dokumentu),

 8. „Oświadczenie na potrzeby PIT (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych)  – (link do dokumentu).

Pozostałe dokumenty:

 1. Wzór umowy stypendialnej – (link do dokumentu)

 2. Załączniki do umowy stypendialnej:

  1. Załącznik nr 1 – Deklaracja opiekuna dydaktycznego dotycząca opieki dydaktycznej nad Stypendystą – (link do dokumentu);

  2. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych – (link do dokumentu);

  3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Stypendysty – (link do dokumentu);

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 184/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1944586,uchwala-nr-1842021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);

 2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast