Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II”

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2022 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

9 – 16 maja 2022 roku

Miejsce składania dokumentów:
siedziba Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie, ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów, gabinet nr 10 (Pani Anna Mika)
lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu – (link do dokumentu)

2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu,- (link do dokumentu)

3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie,- (link do dokumentu) 

4. Klauzula informacyjna dla ucznia/uczennicy,- (link do dokumentu)

5. Oświadczenie uczestnika projektu,- (link do dokumentu) 

6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),- (link do dokumentu) 

7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym),- (link do dokumentu)

8. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym).- (link do dokumentu)

Pozostałe dokumenty:

9. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu,- (link do dokumentu)

10. Wzór umowy o staż,- (link do dokumentu)

11. Załączniki do umowy o staż:

a. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego,- (link do dokumentu)

b. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu, – (link do dokumentu pdf)(link do dokumentu .docx)

c. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu, – (link do dokumentu pdf) (link do dokumentu .docx)

d. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu,- (link do dokumentu)

e. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż, – (link do dokumentu pdf)(link do dokumentu .docx)

f. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu, – (link do dokumentu pdf)(link do dokumentu .docx)

g. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty.- (link do dokumentu)

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone
w dokumentach:
Uchwała Nr 141/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XL/436/2022 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2451

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast