OGŁOSZENIE ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 Im. FRANCISZKA STEFCZYKA W CZERNICHOWIE OGŁASZA  III  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZOY NA SPRZEDAŻ :

POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH,  KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 CZERWCA  2022 r   o godz. 10.00

 W SIEDZIBIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  W CZERNICHOWIE RYNEK 17, 32-070 CZERNICHÓW. BUDYNEK LAMUS.

Zgodnie z uchwałą nr. 435/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 grudnia 2021 roku.

WYKAZ , CENY WYWOŁAWCZE I KWOTY WADIUM POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (ceny netto)

Lp

Nazwa środka – marka i typ

Nr. fabryczny

Rok produkcji

Numer inwentarzowy

Cena  wywoławcza

(netto  w zł.)

Kwota wadium

(zł)

1.

Kombajn zbożowy Bizon Z-050

49475

1975

27/2

7 800

780

2.

Siewnik zbożowy S-045/2 szerokość robocza 6 m

404

1985

35/77/G

1 500

150

3.

Przetrąsacz karuzelowy

 Fella TH 520D, 4 wirniki

5329

_

38/77/G

1 300

130

4.

Przetrząsaczo-zgrabiarka beznapędowa PKZ-7

_

_

115/5/G

350

35

5.

Pług obracalny B -173

13461113

1987

144/5/G

3 200

320

6.

Pług czołowy do DT

7/77/G

950

95

7.

Śrutownik bijakowy  11 KW

43200

116/5/597

400

40

8.

Heder do zbioru kukurydzy E 299

13463150

137 / 5 / G

1 500

150

9.

Kombajn zbożowy Bizon Rekord Z 058

+ Szarpacz słomy  prod. POM Dyminy

+ kosa pionowa do rzepaku

4230

1989

5 / 07

10 / 96

18 000

1 800

10.

Dystrybutor paliwa

85/4/4/447

250

25

POJAZDY, MASZYNY I NARZĘDZIA ROLNICZE  MOŻNA OGLĄDAĆ W DNIACH  6 DO 9  CZERWCA 2022r. W GODZINACH 8.00-14.00 PO UMÓWIENIU TERMINU tel.501402515, lub mailowo czernichow@poczta.fm 

NA SPRZEDAŻ KAŻDEGO POJAZDU, MASZYNY I NARZEDZIA ROLNICZEGO  KOMISJA PRZETARGOWA PRZEPROWDZA  ODRĘBNE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

WADIUMW NALEŻY WPŁACAC  W KASIE SZKOŁY NAJPÓŻNIEJ DO GODZ. 9.00 W DNIU PRZETARGU LUB NA KONTO nr. 77 1560 0013 2568 2819 9025 0003 DO DNIA  8 CZERWCA  2022 r. WŁĄCZNIE,  NA KAŻDY POJAZD, MASZYNĘ I NARZĘDZIE   OSOBNO  Z PODANIEM NUMERU I NAZWY WEDŁUG WYKAZU POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI ROLNICZYCH

MINIMALNE POSTĄPIENIE  WYNOSI 50 zł

WADIUM WPŁACONE PRZEZ UCZESTNIKA  KTÓRY PRZETARG WYGRA JEST ZALICZANE NA POCZET CENY ZAKUPU. POZOSTAŁE

WADIA ZOSTANĄ ZWRÓCONE.

WADIUM PRZEPADA NA RZECZ  ZSRCKU JEŻELI UCZESTNIK PRZETARGU, KTÓRY PRZETARG WYGRA, UCHYLI SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY.

KAŻDY UCZESTNIK  PRZETARGU MUSI WYPEŁNIĆ : ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PRZETARGU USTNYM ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PRZEDMIOTEM PRZETARGU (ZAŁĄCZNIK NR. 1 i 2)

ODBIÓR WYLICYTOWANYCH POJAZDÓW , MASZYN I NARZĘDZI  ROLNICZYCH NASTĄPI W NIEPRZKRACZALNYM TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH OD DATY PRZETARGU.  PO ZAPŁACENIU CAŁEJ CENY.

KOSZT I ORGANIZACJA ODBIORU  WYLICYTOWANYCH POJAZDÓW, MASZYN I NARZĘDZI LEŻY PO STRONIE KUPUJĄEGO.

ZASPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CZERNICHOWIE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTAPIENIA OD PRZETARGU  ORAZ JEGO UNIEWAŻNIENIA BEZ PODANIA PRZYCZYN.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr.1.

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………

 

adres……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………

 

telefon…………………………………………………………

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 ORAZ OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z PREDMIOTEM PRZETARGU

 

Zgłaszam swoje uczestnictwo w wyznaczonym na dzień  10 CZERWCA 2022 r. przetargu ustnym na sprzedaż pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych .

 

Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się  ze stanem faktycznym i prawnym  pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych oraz całą dokumentacją   przetargową.

Wszystkie informacje dotyczące sprzedaży pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych są mi znane, zrozumiałe i nie wnoszę z tego tytułu żadnych uwag i zastrzeżeń

Nie wchodzę w skład Komisji Przetargowej

Nie jestem spokrewniony z członkami Komisji Przetargowej

 

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego. Administratorem tych danych osobowych jest  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

                                                                                                                                                                         …..………………………………………..

                                                                                                                                                                                        czytelny podpis

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         załącznik nr.2      

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Jeżeli Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe osób fizycznych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie; ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: mgr Michał Matysik mail: iod@poczta.onet.eu;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Pzp i aktów wykonawczych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 1. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

                                                                                                                                                                   ……………………………………………………..

                                                                                                                                                                                              czytelny  podpis

 

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast