DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czernichow.edu.pl

2008-06-26

Data publikacji strony internetowej

2021-04-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (różne kolory tła),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Rakoczy i/lub Paulina Szczypczyk – czernichow.edu@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 270-20-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie mieści się w budynku przy ul. Rynek 17 w Czernichowie. Do budynku prowadzi główne wejście od strony Ul. Rynek 17.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Pomieszczenia sekretariatu mieszczą się na parterze obok wejścia głownego do szkoły.

Jest to budynek jednopiętrowy, w budynku brak windy, możliwość swobodnego wejścia do budynku i poruszania się osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku. Osoby niepełnosprawne mogą wejść na teren budynku z psem asystującym.

Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono plan tyflograficzny. Na drzwiach każdego pomieszczenia w budynku umieszczono tabliczki tyflograficzne z numerem sali.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sala gimnastyczna to osobny budynek znajdujący się na przeciwko szkoły. Jest to budynek parterowy i jest dostępny dla każdego.

Budynek szkoły oraz sali gimnastycznej posiada parking, ale nie mam na nim wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.