Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie III

Plakat Projekty MCHEIII dotacja powiat Krakowski

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie III” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Typ projektu: B. 10 oś Priorytetowa WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA Numer: RPMP. 10.01.04-12-0069/20 ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, a także indywidualizację podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Zakłada on wsparcie w postaci 30 godzin zajęć on-line w obszarze tematycznym biologia dla 15 uczniów oraz po 30 godzin zajęć kół naukowych w obszarach biologia i chemia (po 5 uczniów w każdym z tych obszarów). W ramach projektu zostały zakupione pomoce naukowe konieczne w realizacji zajęć.

Zaplanowane są także wyjazdy na zajęcia stacjonarne prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Całkowita wartość projektu to 32 192,88 zł, w tym z funduszy unijnych 27 363,94 zł.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast