Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Do pobrania    Artykuły    Linki    Forum    Dojazd    Kontakt    Promocja
  Menu
  Projekty
CKZ
Kącik Przedsiębiorcy  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Wgląd do pracy egzaminacyjnej
Egzamin maturalny

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, wciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

  Wniosek o poprawkowy egzamin maturalny
Egzamin maturalny

Szanowni Maturzyści,

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a.przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b.przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019r.) składa do Dyrektora Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2019r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia 2019r.

  Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny

Szanowni Maturzyści,
uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego można odbierać w sekretariacie Szkoły w dniu 4 lipca br. od godz. 9.00 do godz. 14.30, a w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 14.30.

  Transmisja online
Ogłoszenia i informacje bieżące

W dniu 12 VI 2019 grupa ok. 30 uczniów ZSRCKU w Czernichowie uczestniczyła w zajęciach on-line organizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach projektu "Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". Zajęcia dotyczyły ochrony klimatu i były prowadzane zdalnie z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II - Małopolska Chmura Edukacyjna".

Opracowała: Anna Mika
  Piszą o nas
Media o nasPiszą o nas na stronie internetowej Wydziału Edukacji i Starostwa Powiatowego w Krakowie
  Talent Powiatu 2019
Ogłoszenia i informacje bieżące

Katarzyna Handzlik (absolwentka klasy 4b technikum weterynarii) 13 czerwca br. podczas Gali Talent Powiatu 2019 w Skawinie otrzymała Talent Powiatu w dziedzinie przedmioty zawodowe i nagrodę pieniężną.
Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

Więcej szczegółów: na stronie Wydziału Edukacji i na stronie Starostwa Powiatowego w Krakowie.

  Laureatka OWIUR
Ogłoszenia i informacje bieżące

Katarzyna Handzlik (absolwentka klasy 4b technikum weterynarii) 7 i 8 czerwca br. w Hańczowej brała udział w eliminacjach centralnych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku weterynaria i uzyskała tytuł laureata.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!

  Wakacyjne dyżury kadry kierowniczej
Ogłoszenia i informacje bieżąceHarmonogram wakacyjnych dyżurów kadry kierowniczej ZSRCKU w Czernichowie
  Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna
Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSRCKU w Czernichowie

Uczniowie klas IIC i IIE technikum hotelarstwa przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie w roku szkolnym 2018/2019 wzięli udział w kolejnym projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze turystyka.

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną.

Dzięki przystąpieniu do projektu młodzi hotelarze mogli zdobyć wiedzę i umiejętności, rozwinąć swoje zainteresowania w trakcie 30 godzin wykładów transmitowanych z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej przy udziale rówieśników z innych szkół hotelarskich.

Dodatkową atrakcją projektu był 3-dniowy wyjazd na weekendowe warsztaty do Suchej Beskidzkiej, gdzie uczestnicy poznali aspekty zarządzania nowoczesnym hotelem i doskonalili umiejętność pracy w programach komputerowych służących do obsługi gości w recepcji hotelowej oraz do tworzenia strony internetowej hotelu. Podczas cyklu zajęć weekendowych realizowany został także bogaty program wycieczek turystyczno-naukowych ściśle powiązanych z tematyką zajęć.
Ze względu na wysoki poziom i ciekawą tematykę zajęć oferowanych przez uczelnię, warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Szkoła na realizację projektu pozyskała innowacyjny sprzęt wspierający procesy edukacyjne technologiami ICT bazujący na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.

Opracowała: Ewa Rakoczy


MChE
  Zwiedzanie Sejmu RP i Pałacu Prezydenckiego
Ogłoszenia i informacje bieżące

UCZENNICE NASZEJ SZKOŁY ZWIEDZAJĄ BUDYNEK SEJMU RP ORAZ PAŁAC PREZYDENCKI

Dwie uczennice naszej szkoły Gabriela Prasiel oraz Beata Bargiel dostały się do drugiego - finałowego etapu konkursu „wiedzy o polskim parlamentaryzmie”. Dziewczęta wykazały się dużą wiedzą na temat historii parlamentaryzmu w Polsce, jak i jego współczesnymi dziejami. W nagrodę za swoje osiągnięcie, dzięki uprzejmości organizatora - kancelarii Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, dziewczęta pod opieką Pani Klaudii Jeziorowskiej, wraz z wyróżnionymi uczniami z innych szkół, miały okazję zobaczyć salę plenarną Sejmu RP oraz na żywo poobserwować pracę posłów, w trakcie odbywającego się właśnie posiedzenia. Następnie uczestnicy wyjazdu udali się do Pałacu Prezydenckiego, by tam wraz z przewodnikiem zwiedzić najważniejsze sale owego Pałacu, m.in. słynną salę kolumnową, ale także salę białą, niebieską, chorągwianą, ogród zimowy czy kaplicę. Uczennicom serdecznie gratulujemy sukcesu (kto wie może zainspirowane zamienią kiedyś ławę szkolną na sejmową).

Opracowała Klaudia Jeziorowska
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Ogłoszenia i informacje bieżące

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZSRCKU

W środę 19 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Uczniowie naszej szkoły zgromadzili się tłumnie w hali sportowej, gdzie dyrektor ZSRCKU, p. Grzegorz Bylica wręczył świadectwa oraz nagrody wyróżnionym uczniom naszej szkoły. Uczniowie z najwyższą średnią dydaktyczną (powyżej 4,75) otrzymali nagrody finansowe – stypendia Starosty Powiatu Krakowskiego, a uczennica z najlepszą średnią dydaktyczną w szkole – Kamila Morawska - otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Najlepszych uczniów nagrodził również SKOK Stefczyka, instytucja, z którą ZSRCKU współpracuje od wielu lat.
O licznych sukcesach uczniów osiągniętych w ciągu tego roku szkolnego wspomniała wicedyrektor szkoły, p. Barbara Kajda, która wymieniła m. in. osiągnięcie Katarzyny Handzlik – I miejsce w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz tytuł laureatki w eliminacjach centralnych w Hańczowej XLIII OWiUR w bloku weterynaria, I miejsce drużynowo dla ZSRCKU w IX Powiatowej Olimpiadzie Pszczelarskiej, II miejsce Aleksandry Bętkowskiej w powiatowym konkursie ortograficznym „O Pióro Starosty”, II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych dla grupy uczniów reprezentujących naszą szkołę, III miejsce zespołowo w VI Obcojęzycznym Przeglądzie Artystycznym – Skawina 2019 i II miejsce w Wiosennym Konkursie Piosenki o Miłości dla Łucji Dyjach, I miejsce dla Klaudii Mitki w Powiatowych Igrzyskach „Licealiada Młodzieży” w pływaniu indywidualnym stylem dowolnym, I miejsce drużynowo w XI Powiatowym Biegu Niepodległości, II miejsce drużynowo w Małopolskich Jesiennych Biegach Przełajowych LZS i szkół rolniczych oraz indywidualnie I miejsce dla Kamili Ślizowskiej (w kategorii dziewcząt starszych), II dla Anny Zając i III dla Julii Strumińskiej – Frydel (w kategorii dziewcząt młodszych) oraz III miejsce dla Volodimira Kryvokulsky’ego (w kategorii chłopców młodszych). Ponadto drużyna z naszej szkoły uzyskała również II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju w Tańcu Nowoczesnym oraz II miejsce również drużynowo w Mistrzostwach Powiatu Krakowskiego „Licealiada Młodzieży Szkolnej” 2018/2019 w piłce siatkowej dziewcząt.
Niewątpliwym sukcesem jest również uzyskanie najwyższej średniej dydaktycznej w szkole w rankingu klas. W tym roku szkolnym udało się to osiągnąć klasie 1B (technikum weterynarii), która uzyskała średnią dydaktyczną: 4,12. Klasa ta miała również najwyższą spośród wszystkich 13. klas frekwencję – 84,3%.
O dużym potencjale intelektualnym naszych uczniów świadczy też uzyskany w tym roku szkolnym (za rok poprzedni) tytuł Srebrnej Szkoły 2019 w rankingu tygodnika „Perspektywy”, co oznacza, że Zespół Szkół RCKU w Czernichowie znajduje się wśród 300 najlepszych techników w całej Polsce.
Mając nadzieję na przyszłoroczną równie efektywną pracę uczniów i nauczycieli dyrekcja naszej szkoły życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wspaniałych, ale i bezpiecznych wakacji.


Strona 2 z 28 < 1 2 3 4 5 > >>
  Dzisiaj
Środa
21
Sierpnia 2019

Imieniny obchodzą:
Franciszek, Franciszka, Joanna, Pius, Kazimiera, Ruta
  Zapraszamy
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 601
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Pedagog szkolny
  Poczta
Poczta
  Facebook


  Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Powitanie
Powitanie
Chcecie wiedzieć jak...
Najciekawsze Tematy
Powitanie [0]
Powitanie [0]
Chcecie wiedzieć ... [0]
  Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Barbara Kajda
25/06/2016 15:06
Ancurrr14, można już składać podania do szkół policealnych. Informacje o rekrutacji do szkół dla dorosłych znajdują się w panelu po lewej stronie, w zakładce: Rekrutacja-> Szkoły zaoczne.

Ancurrr14
23/06/2016 08:48
Czy można juz składać podanie do szkoły Policealnej ?

twety19
19/08/2015 21:41
Wonski dziękuje bardzo za pomoc. Na prawdę była potrzebna :-)

Wonski
15/08/2015 12:36
,papierem od lekarza i zdjęciem zanosisz to znowu do starostwa i oni ci wydają PKK czyli profil kandydata na kierowcę.Myślę że pomogłem. Życzę miłych 18 dni wakacji !

Wonski
15/08/2015 12:35
200 zł później idziesz do wydziału komunikacji w starostwie tam pobierasz "Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenie" ktoś na pewno ci zaznaczy tak co masz wypełnić.Razem z tym wnioskiem,

Wonski
15/08/2015 12:31
twety19, W Google wpisz "prawo jazdy lekarz i nazwa większej miejscowości koło której mieszkasz". Tam znajdziesz lekarza najlepiej prywatnego bo szybciej cię przyjmie za badanie płaci się 20

Barbara Kajda
14/08/2015 21:51
Twety19, podstawowe informacje dotyczące prawa jazdy kategorii T znajdują się tutaj: http://czernichow.edu.pl/
viewpage.php?page_id=1072
, więcej szczegółów: http://www.word.waw.pl/in
dex.php


twety19
11/08/2015 16:29
czy można u zwykłego lekarza rodzinnego / z góry dziękuję za pomoc ^^ pozdrowienia i miłych wakacji :-)

twety19
11/08/2015 16:27
Dzień dobry ;-). Jak należy stworzyć profil kandydata na prawo jazdy kategorii T? Jakie wnioski należy złożyć i gdzie? Jakie dokumenty należy mieć i co z badaniami ? U kogo należy je zrobić? Czy moż

Barbara Kajda
13/07/2015 10:59
Jaaa, Angeelika odpowiedziała prawidłowo na Twoje pytanie.

Archiwum
  Licznik wyświetleń
  Licznik odwiedzin

  Lokalizator
  Odsyłacze
epodreczniki.pl

Starostwo Powiatowe
w Krakowie

ITV Gmin i Powiatu
Krakowskiego

MEN

Kuratorium Oświaty
w Krakowie

Centralna Komisja
Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna

Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej

Portal Funduszy
Europejskich

Serwis Informacyjny
Gminy Czernichów

Starostwa Powiatowego
w Krakowie

Serwis Internetowy
Miasta Krakowa