Uwaga Maturzyści!
Dodane przez Barbara Kajda dnia Czerwiec 30 2017 12:46:28

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu.
Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 7 lipca 2017r. do dyrektora szkoły, którą ukończył.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - nowa formuła egzaminu maturalnego
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym - stara formuła egzaminu maturalnego
Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia br.
Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2017 r.
Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 23 a 25 sierpnia 2017r.