Wniosek o poprawkowy egzamin maturalny
Dodane przez Barbara Kajda dnia Lipiec 04 2019 10:50:15

Szanowni Maturzyści,

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a.przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b.przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019r.) składa do Dyrektora Szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego zdanego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2019r.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia 2019r.