Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  Projekty

CKZKącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Opisy zawodów

Technik agrobiznesu

Umiejętności:

Projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, głównie w sektorze przetwórczym, dystrybucyjnym i rolniczym.

Obszary zatrudnienia:

Instytucje związane z agroturystyką, rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym, urzędy administracji samorządowej.

Technik ekonomista 331403

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
e) sporządzania biznesplanu;
2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Potrafi perspektywicznie zaplanować swoją przyszłość oraz karierę zawodową zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, możliwościami intelektualnymi oraz potrzebami rynku pracy.

Obszary zatrudnienia:

Działy ekonomiczne, finansowo-księgowe przedsiębiorstw. Instytucje administracji publicznej, banki, własne firmy.

Technik geodeta

Obszary zatrudnienia:

Firmy geodezyjne, urzędy administracji samorządowej, własna działalność gospodarcza.

Technik handlowiec 522305

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-handlowiec.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Zadania zawodowe:
1. zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
a) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
b) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. w zakresie kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych:
a) planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
b) organizowania i prowadzenia działań handlowych,
c) aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Sprawne i przynoszące zyski organizowanie działalności gospodarczej. Prowadzenie negocjacji handlowych, wypełnianie dokumentów i sporządzanie pism typowych dla działalności handlowej.

Obszary zatrudnienia:

Średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności. Handlowe punkty sprzedaży detalicznej, hurtownie, magazyny, własna firma handlowa.

Technik hodowca koni 314203

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-hodowca-koni-na-podbudowie-kwalifikacji-rol.07..pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
2. ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni:
a) wykonywania czynności związanych z chowem i hodowlą koni,
b) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
2. w zakresie kwalifikacji ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni:
a) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży,
b) organizowania oraz prowadzenia rekreacji i turystyki jeździeckiej,
c) wykonywania czynności związanych z transportem koni.

Zajęcia indywidualne z uczniem:
- nauka jazdy konnej,
– nauka jazdy w zakresie kategorii T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Planuje i organizuje wszelkie prace w gospodarstwie hodowlanym. Kieruje bezpośrednio hodowlą koni. Wybiera rasy i typy użytkowe do hodowli. Zapewnia właściwe warunki przebywania koni w pomieszczeniach stajennych.

Obszary zatrudnienia:

Stadniny koni, szkółki jeździeckie, indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni, własna działalność gospodarcza.

Technik hotelarstwa 422402

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-hotelarstwa.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
1. HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
2. HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Zadania zawodowe
1. w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
b) przygotowywania i podawania śniadań,
c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
2. w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
a) rezerwacji usług hotelarskich,
b) obsługi gości w recepcji.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Obszary zatrudnienia:

Zakłady hotelarskie, biura turystyczne, administracja samorządowa, domy wczasowe, sanatoria, schroniska, własna działalność gospodarcza.

Technik ochrony środowiska 325511

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ochrony-srodowiska.pdf

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
1. CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:
a) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
b) oceny stanu powietrza, wód i gleb;
c) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
d) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Koordynuje prace w zakresie ochrony środowiska, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, sporządza bilanse zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi.

Obszary zatrudnienia:

Organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, zakłady gospodarki komunalnej. Ośrodki badań i kontroli środowiska, działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Technik organizacji reklamy

Obszary zatrudnienia:

Agencje reklamowe, biura ogłoszeń, studia graficzne, studia produkcyjne.

Technik rolnik 314207

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-rolnik.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
1. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
2. ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
c) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
d) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
2. w zakresie kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej:
a) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej,
b) organizowania i nadzorowania produkcji zwierzęcej.

Zajęcia indywidualne z uczniem:
− nauka jazdy w zakresie kategorii T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami,
− nauka pracy i eksploatacji agregatów maszynowych w wymiarze co najmniej 6 godzin.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Projektowanie, organizowanie i prowadzenie nowoczesnej działalności gospodarczej rolniczej z wykorzystaniem funduszy europejskich.

Obszary zatrudnienia:

Własne gospodarstwo rolne, gospodarstwa agroturystyczne, instytucje związane z rolnictwem, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego.

Technik spedytor

Obszary zatrudnienia:

Firmy transportowe, działy logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych.

Technik weterynarii 324002

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-weterynarii.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
2. ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt:
a) prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
b) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
2. w zakresie kwalifikacji ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych:
a) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
b) wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Zajęcia indywidualne z uczniem:
– nauka jazdy w zakresie kategorii B zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Umiejętności:

Świadczenie usług weterynaryjnych, nie wymagających specjalistycznej wiedzy medycznej m. in. udzielanie pierwszej pomocy, wykonywanie badań klinicznych, podawanie leków przepisanych przez lekarza weterynarii, asystowanie przy zabiegach chirurgicznych, opieka nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonywanie zabiegów sanitarnohigienicznych i fizykoterapeutycznych.

Obszary zatrudnienia:

Lecznice weterynaryjne, zakłady przetwórstwa spożywczego, fermy przemysłowe, zakłady hodowli zwierząt, weterynaryjna inspekcja sanitarna, nadzór sanitarno-weterynaryjny, stacje hodowli i unasieniania zwierząt oraz możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolniczego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
2. HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:
a) oceniania jakości produktów,
b) przechowywania żywności,
c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
d) obsługi sprzętu gastronomicznego,
e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
f) wydawania dań;
2. w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
a) oceniania jakości żywności,
b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
d) wykonywania usług gastronomicznych,
e) ekspedycji potraw i napojów.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Opracowały:
Barbara Kajda
Anna Mika
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook