Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  Projekty

CKZKącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Historia szkoły

Skrót wydarzeń historycznych

Inicjatorem, założycielem i fundatorem Szkoły Rolniczej w Czernichowie było Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze powstałe w 1845 r.


RokWydarzenie
1846 Komitet (Zarząd) krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego uchwala wniosek o potrzebie założenia szkoły Rolniczej na ziemiach krakowskich.
1848 Walne Zebranie Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego powołuje stałą Komisję Oświaty Rolniczej.
1856 Walne Zebranie Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego upoważnia swój Komitet do rozpoczęcia starań o zorganizowanie Szkoły Rolniczej na ziemi krakowskiej.
1856 Tygodnik Rolniczo-Przemysłowy w Krakowie publikuje projekt statutu przyszłej Szkoły Rolniczej.
1857 Prezes Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego podpisuje 14 października kontrakt kupna wieczystej dzierżawy folwarku w Czernichowie od rodziny wójta z Rybnej Kadłubowskiego za kwotę 11500 złotych reńskich (" 50 kilka morgów gruntu i zabudowania").
1858 Prezes Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego angażuje:
- Seweryna Korzelińskiego, uczestnika Powstania Listopadowego 1830-31 w stopniu majora, na stanowisko organizatora Szkoły administratora majątku i dyrektora w przyszłej Szkole Rolniczej
- Romana Gąsiorowskiego na stanowisko kierownika folwarku i nauczyciela rolnictwa w przyszłej Szkole Rolniczej
- Ignacego Szmycińskiego na stanowisko ogrodnika i nauczyciela w przyszłej Szkole Rolniczej.
1859 Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego wykupuje na licytacji dla celów przyszłej Szkoły Rolniczej za kwotę 10198 zł reńskich: 300 morgów lanu (Utelm), 140 morgów wikliny (nad Wisłą na przestrzeni 7 km od Czernichowa do Kłokoczyna).
1857-1860 Gromadzenie dobrowolnych składek i darowizn tak ze strony Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego jak i ze strony ogółu społeczeństwa z ziemi krakowskiej co umożliwiło osiągnięcie fundacji w wysokości 28914 zł reńskich. Dla pełnego pokrycia potrzeb finansowych związanych z uruchomieniem szkoły brakowała - w dniu otwarcia szkoły - kwota około 16000 zł reńskich.
1858-1860 Przeprowadzenie rekonstrukcji budynku głównego (parterowy, murowany, 50 metrów długi), budynków gospodarskich i 3 budynków mieszkalnych, ogólnym kosztem 10000 złotych reńskich.
1860.06.20
czwartek
Uroczystość otwarcia szkoły z udziałem 160 członków Krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego na czele z prezesem M.Badenim i Biskupem Łętowskim oraz przy tłumnym udziale społeczeństwa miejscowego i okolicznego. Wtedy też szkoła nosiła oficjalną nazwę Szkoły Praktycznej Gopsodarstwa Wiejskiego (4 letnia męska) - cel szkoły: "Przygotować praktycznie i teoretycznie młodzież na gospodarzy ekonomów folwarcznych. Naukę rozpoczęło i ukończyło klasę pierwszą w 1860/61 roku szkolnym 19 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Seweryn Korzeliński.
1864 Wmurowanie tablicy na froncie szkoły upamiętniającej otwarcie szkoły.
1865 Wprowadzenie nowego Statutu Szkoły.
1867-1870 Rozbudowa głównego budynku szkoły przez dobudowę dwóch skrzydeł.
1870 Organizowanie Szkolnej Straży Pożarnej i budowa remizy strażackiej (w miejscu gdzie obecnie znajduje się pomnik Adama Mickiewicza).
1873-1878 Budowa piętra nad głównym budynkiem szkoły.
1880.09.24 Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze przekazuje szkołę w Czernichowie wydziałowi Krajowemu Sejmu Galicyjskiemu we Lwowie (z powodu długów).
1864-1865 Edmund Matejko naucza w szkole.
1861-1881 W pierwszych klasach było 457 uczniów, a ukończyło ją 141.
1881 Wydział Krajowy przekształcił szkołę w Trzyletnią Męską Krajową Średnią Szkołę Rolniczą przez zmianę organizacji.
1882 Nowy Statut szkoły. Celem szkoły było kształcenie rządców i administratorów folwarków.
1884 W szkole naucza Franciszek Stefczyk.
1889-1894 Budowa internatu wraz z jadalnią, kuchnią i jej zapleczem, łaźnią, kaplicą, pomieszczeń administracyjnych, w internacie wodę czerpano z wodociągów, było centralne ogrzewanie.
1893 Adam Prażmowski otrzymał członkostwo Korespondencji Akademii Umiejętności w Krakowie.
1901 Początek Towarzystwa Koleżeńskiego - I Samorząd Uczniowski.
1905-1910 Założenie Parku Szkolnego otoczenie posesji szkolnej murem kamiennym.
1914-1918 Około 40 uczniów bierze udział na froncie I wojny światowej.
1922 Szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i została podporządkowana Kuratorium Szkolnemu Lwowskiemu.
1923 Szkoła otrzymuje nowy Statut, który zmienia jej nazwę na Państwową Średnią Szkołę Rolniczą i stawia przed nią zadanie kształcenia "samodzielnych teoretycznie i praktycznie rolników". Absolwenci zatrudniani byli jako kierownicy majątków ziemskich, nauczyciele szkół rolniczych, instruktorzy rolni, pracownicy administracji rolnej i stacji doświadczalnych. Okres nauki trwał trzy lata i uzupełniony był roczną praktyką.
1927 Uczeń Marian Nowakowski, przy niewielkim wsparciu finansowym kolegów, ufundował sztandar szkolny, którego poświęcenia dokonał ksiądz arcybiskup Adam Sapieha. Niestety po II wojnie światowej sztandar ten zaginął. Sytuacja materialna szkoły pogorszyła się, dotacje państwowe nie zaspokajały wszystkich potrzeb.


1925-1931 W szkole poczyniono inwestycje - powstał wtedy budynek administracyjny, elektrownia, barak dla ogrodu i kurnik, skanalizowano budynek szkoły i dokonano remontu budynków gospodarskich.
1939
sierpień
Dyrektor otrzymał od władz wojewódzkich w Krakowie polecenie ewakuacji szkoły w rejon Sandomierza. Archiwum szkolne i większość krów ewakuowano galarami, grono nauczycielskie i część pracowników wyekspediowano autobusami.
1939
wrzesień
Członkowie grona zaczęli powracać do Czernichowa. Pieczę nad szkołą i gospodarstwem sprawował dyrektor Kuczyński.


1940
maj
Niemcy wyrazili zgodę na kontynuowanie nauki i w październiku rozpoczął się nowy rok szkolny. Szkoła nosiła nazwę Staatliche Landbauschule - Państwowa Wyższa Szkoła Rolnicza. Był to najniższy typ wyższej szkoły rolniczej w systemie szkolnictwa Generalnej Guberni. Nauka trwała w niej dwa lata, a nadzór sprawowały niemieckie władze szkolne w Krakowie. Narzucony program nauczania pomijał niektóre przedmioty, jak choćby historię i geografię, a nauczanie innych w znacznym stopniu ograniczał. Przykładem tego mogą być lekcje z języka polskiego, na których uczono podstawowych wiadomości z zakresu pisania i czytania. Materiał nauczania z przedmiotów humanistycznych uzupełniano w ramach tajnego nauczania. Tajne nauczanie prowadzono na poziomie szkoły średniej oraz studiów uniwersyteckich. Wykłady odbywały się w domu profesora Wesołowskiego, którego dwaj synowie również uczęszczali do czernichowskiej szkoły. Prowadzono wykłady na wydziałach: filozoficznym, rolniczym i prawa. Wykładowcy przyjeżdżali z Krakowa, z grona uczącego w Czernichowie wykłady prowadzili: dyrektor Kazimierz Kuczyński, Walenty Wesołowski i dr Dominik Wanic.
1945-1946 Ten rok szkolny szkoła czernichowska rozpoczęła jako trzyletnie Państwowe Liceum Rolnicze. Naukę prowadzono w dwóch klasach I oraz II. Klasę II liceum stanowili uczniowie I klasy okupacyjnej Landbauschule w liczbie dwadzieścia siedem osób. Warunkiem przyjęcia do klasy I było świadectwo ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego, kandydaci nie spełniający tego wymogu zobowiązani byli do składania egzaminu wstępnego. Ostatecznie zakwalifikowano do tej klasy dwudziestu ośmiu kandydatów.
1946-1947 W oparciu o rozporządzenie Ministra Oświaty otwarto w Czernichowie trzyletnie męskie Państwowe Gimnazjum Rolnicze. W klasie I naukę rozpoczęło trzydziestu uczniów, absolwentów siedmioklasowej szkoły powszechnej. Pierwszy rok nauki w nowym typie szkoły rolniczej potraktowano eksperymentalnie.
1947 Utworzono w Czernichowie trzyletnie liceum leśne, jednak na skutek sprzeciwu Ministerstwa Leśnictwa już w pierwszym roku nauki zostało ono rozwiązane.
1949 Otwarto w Czernichowie czteroletnie koedukacyjne liceum rolnicze i przeprowadzono nabór do klasy I. Warunkiem przyjęcia było świadectwo ukończenia siódmej klasy szkoły powszechnej i zdanie egzaminu wstępnego.
1951 Nastąpiła ogólnopolska reorganizacja średniego szkolnictwa rolniczego. Licea rolnicze czteroletnie przekształcono w czteroletnie koedukacyjne technika rolnicze. Ich funkcjonowanie opierało się na jednolitym dla całego kraju statucie. Celem Państwowego Technikum Rolniczego było "przygotowanie wykwalifikowanych pracowników w stopniu technika-rolnika". W myśl statutu szkoła, internat i gospodarstwo rolne stanowić miały "zakład naukowy" pozostający pod jednym kierownictwem dyrektora szkoły. W tym okresie technikum w Czernichowie było jednym z trzech techników ogólnorolniczych w województwie krakowskim. W wyniku reformy dotychczasowe trzyletnie licea rolnicze przekształcono dwuletnie licea dla dorosłych. Do tego typu szkół przyjmowana była młodzież oraz dorośli z ukończoną szkołą podstawową i praktyką rolniczą, a także absolwenci szkół praktyków specjalistów, najzdolniejsi absolwenci przysposobienia rolniczego oraz absolwenci IX klasy szkoły ogólnokształcącej. Absolwenci technikum czteroletniego oraz dwuletniego liceum dla dorosłych otrzymywali świadectwa z tytułem technika. Powołanie techników rolniczych nie przyniosło większych zmian w dotychczasowym systemie kształcenia. Zmiany dotyczyły nazwy szkoły oraz długości i terminu praktyk zawodowych. Ujednolicone średnie szkolnictwo rolnicze miało dostarczyć odpowiedniej ilości kadr, które miały realizować ideologiczne cele w polskim rolnictwie. Absolwenci średnich szkół rolniczych jako pracownicy państwowych i spółdzielczych gospodarstw rolnych, państwowych ośrodków maszynowych i służby rolnej mieli odegrać ważną rolę w socjalistycznej przebudowie rolnictwa.
1956 W celu podniesienia poziomu kształcenia kadr rolniczych technika czteroletnie przekształcono w pięcioletnie. Uczniowie klas IV, którzy nie zostali dopuszczeni do matury w roku szkolnym 1955/56 mogli powtarzać rok jedynie w wytypowanych przez Ministerstwo Rolnictwa szkołach. Jedną z nich był Czernichów, przyjmowano tu uczniów z województwa katowickiego, krakowskiego oraz rzeszowskiego. Jednocześnie zlikwidowano wówczas dwuletnie licea dla dorosłych.
1975 Mocą zarządzenia prezydenta Krakowa zostało utworzone w Czernichowie Centrum Kształcenia Rolniczego. W jego skład weszły: pięcioletnie i trzyletnie technikum rolnicze w Czernichowie oraz dwuletnie zasadnicze szkoły zawodowe w Czernichowie, Dobczycach, Wiśniowej, Myślenicach, Rybnej i Krzeszowicach. Powyższy stan organizacyjny przetrwał dwa lata.
1977 Utworzony został Zbiorczy Zakład Szkolny pod nazwą Zespół Szkół Rolniczych w Czernichowie. W tym też roku otwarto Policealne Studium Zawodowe o specjalności ekonomika i rachunkowość rolna. Przetrwało ono dwa lata.
1988 Uruchomiono czteroletnie Liceum Rachunkowości Rolnej o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.
1989 Zlikwidowana Zasadnicza Szkoła Rolnicza z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów w roku 1986 została ponownie otworzona jako trzyletnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. Z tych samych powodów zamknięte zostało trzyletnie technikum stacjonarne.
1994 W Czernichowie w ramach Zespołu Szkół Rolniczych nauka odbywa się w pięcioletnim Technikum Rolniczym, w czteroletnim Liceum Rachunkowości Rolnej, trzyletniej Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa. Funkcjonuje także trzyletnie i pięcioletnie korespondencyjne Technikum Rolnicze (zaoczne).
1999/2000 Naukę rozpoczyna I klasa Liceum Ogólnokształcącego.
2000/2001 Naukę rozpoczyna I klasa Liceum Technicznego.
2003/2004 Utworzona została zaoczna Policealna Szkoła Ekonomiczna i Liceum Ogólnokształcące.
2004/2005 Utworzona została zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Środowiska.
2005/2006 Utworzona została zaoczna Policealna Szkoła Informatyczna.
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook