Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  Projekty

CKZKącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Regulamin Internatu

Regulamin Internatu
Zespołu Szkół RCKU w Czernichowie

Regulamin opracowany przez Samorząd Internatu w roku 2000 - nowelizowany w roku 2005 oraz 2015, 2017 i 2018r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Internat jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów ZSR CKU w Czernichowie.
 2. Miejsce w internacie przyznaje Kierownik Internatu w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Wychowawcą Klasy oraz Radą Młodzieżową Internatu, na okres całego roku szkolnego lub na okres krótszy w przypadku:
  - pełnienia określonych obowiązków w szkole lub gospodarstwie szkolnym,
  - na prośbę ucznia.
 3. Korzystanie z miejsca w Internacie jest bezpłatne. Uczniowie ponoszą tylko koszty wyżywienia w wysokości ustalanej corocznie przez Dyrektora Szkoły.
 4. Uczeń traci miejsce w Internacie na skutek:
  a) ukończenia szkoły,
  b) nieprzestrzegania Regulaminu Internatu,
  c) na prośbę ucznia, rodziców lub opiekunów. d) nieusprawiedliwionego braku zgłoszenia się ucznia do internatu do 20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
  e) nieusprawiedliwionego braku zgłoszenia się ucznia do internatu do 7 dni po ustaniu okresowego zawieszenia w prawach wychowanka internatu.
 5. W ciągu roku szkolnego Internat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą 24 godz. na dobę od niedzieli godz. 18 do piątku godz. 16 oraz w dni wolne od zajęć szkolnych w razie uzasadnionej potrzeby.
 6. W czasie przerw wakacyjnych w zajęciach szkolnych pokoje uczniów mogą być wykorzystywane jako miejsca noclegowe.
 7. Za pracę opiekuńczo-wychowawczą odpowiada Kierownik Internatu oraz Nauczyciele-wychowawcy, którzy współpracują z Dyrekcją Szkoły, Wychowawcami klas oraz Rodzicami.
 8. Wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczania posiadanych wartościowych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, komputerów i sprzętu muzycznego. Internat nie odpowiada za zaginione lub skradzione przedmioty oraz pieniądze.

II. Obowiązki ucznia-mieszkańca Internatu

Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek:
 1. Przestrzegać wszystkich postanowień Regulaminu oraz Ramowego Rozkładu Dnia (załącznik do regulaminu).
 2. Stosować się do poleceń Wychowawców, członków Samorządu oraz Dyżurnych Administracyjnych.
 3. Uczestniczyć w zajęciach i pracach organizowanych przez Wychowawców oraz Samorząd.
 4. Dokonywać opłat za wyżywienie do dnia 10-go każdego miesiąca.
 5. Dbać o wyposażenie budynku (wszyscy odpowiadają materialnie za powierzony sprzęt).
 6. Zgłaszać Wychowawcom wszystkie wyjazdy poza Czernichów.
  Zgłaszać Wychowawcom wyjścia poza teren szkoły po godz. 15:30 – w dni dydaktyczne oraz każdorazowe wyjście w dzień wolny od zajęć dydaktycznych (weekend) – jeżeli uczeń pozostaje w internacie.
 7. Powracać do Internatu najpóźniej do godz:
  - 20-tej - dotyczy uczniów klas I,
  - 21.15 - dotyczy uczniów klas starszych.
 8. Dbać o czystość i estetykę pomieszczeń oraz higienę osobistą.
 9. Wypełniać obowiązki wynikające z pełnienia określonych Dyżurów.
 10. Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, w tym poszanowania godności człowieka.
 11. Przestrzegać zasad BHP.

III. Prawa mieszkańca Internatu

Każdy mieszkaniec Internatu ma prawo:
 1. Do opieki i ochrony przed przemocą. W szczególnych przypadkach uczeń ma prawo:
  a) odwołania się do wychowawców od wykonania poleceń Dyżurnych Administracyjnych lub członków Samorządu,
  b) odwołania się do Kierownika Internatu od decyzji Wychowawcy,
  c) rehabilitacji za złe zachowanie poprzez wykonanie prac na rzecz Internatu.
 2. Uczestniczyć w wyborach do Rady Młodzieżowej Internatu.
 3. Uczestniczyć w zarządzaniu Internatem poprzez Samorząd.
 4. Zajmować ten sam pokój przez cały okres pobytu w Internacie, jeżeli pozwala na to organizacja pracy Internatu.
 5. Dobierać współmieszkańców pokoju w porozumieniu z Wychowawcą.
 6. Wykorzystywać czas wolny według własnych potrzeb i zainteresowań.
 7. Do zachowania intymności oraz poszanowania rzeczy osobistych.

IV. W Internacie zabrania się:

 1. Palenia papierosów, picia alkoholu oraz używania innych środków odurzających.
 2. Wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki.
 3. Przyjmowania gości bez zgody Wychowawcy.
 4. Wzajemnych odwiedzin dziewcząt i chłopców po godz. 21:15.
 5. Samowolnego przestawiania sprzętów.
 6. Umieszczania nalepek, napisów, ilustracji, plakatów itp. na ścianach, meblach, drzwiach i innym wyposażeniu placówki.

V. Nagrody

Za szczególne osiągnięcia przewiduje się nagrody:
 1. Pochwała.
 2. Wniosek o podniesienie oceny ze sprawowania.
 3. Nagrody rzeczowe.

VI. Kary

 1. Upomnienie Wychowawcy.
 2. Nagana udzielona przez Kierownika Internatu.
 3. Wniosek o obniżenie oceny ze sprawowania.
 4. Pobyt warunkowy.
 5. Okresowe zawieszenie pobytu w internacie.
 6. Pozbawienie miejsca w internacie.
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook