Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Ogłoszenie – rekrutacja na staże zawodowe

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” nr RPMP.10.02.01-12-0020/19, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07 – 14 czerwca 2021 roku

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka
w Czernichowie  – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Anny Miki – gabinet nr 10 (na parterze),

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu – (link do dokumentu);

 2. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);

 3. Klauzula informacyjna dla stażysty – (link do dokumentu);

 4. Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);

 5. Zgoda na udział w zajęciach – (link do dokumentu);

 6. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) – (link do dokumentu);

 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w stażu zawodowym) – (link do dokumentu).

 

 

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu – (link do dokumentu);

 2. Wzór umowy o staż – (link do dokumentu).

 3. Załączniki do umowy o staż:

  1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego – (link do dokumentu);

  2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu – (link do dokumentu);

  3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu – (link do dokumentu);

  4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu – (link do dokumentu);

  5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż – (link do dokumentu);

  6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu – (link do dokumentu);

  7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty – (link do dokumentu).

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 183/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0020/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1944579,uchwala-nr-1832021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);

 2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast